Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 17 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek Grupa Freundschaft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, d. The Digitals sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") z Freundschaft Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, d. Booost sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana").

Połączenie następuje poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie następuje w trybie uproszczonym, na podstawie przepisów art. 516 k.s.h.

Zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne