Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 17 marca 2021 r., Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki Grupa Freundschaft sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Booost sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Ze względu na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej oraz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, na podstawie przepisów art. 516 k.s.h.

Zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej przez wspólników Spółki przejmowanej.

Emitent w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawał do wiadomości publicznej dalsze informacje na temat procesu połączenia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR