SPÓŁKA

Struktura akcjonariatuLiczba głosówAkcjonariat według liczby głosów/akcji
Posella IF1 Limited9 361 82050,83%
mBank SA1 769 6359,61%
Frinanti Limited1 242 5166,75%
Edyta Gurazdowska83 6560,45%
Julian Kozankiewicz33 6980,18%
Hubert Janiszewski25 0000,14%
Pozostali5 903 06332,05%
Łącznie18 419 368100%

 

Kapitał zakładowy emitenta tworzy  920 968,40 PLN, w tym

  1. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A,
  2. 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii B,
  3. 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C,
  4. 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii D.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy).