KALENDARIUM

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.:

1. Raporty kwartalne:
a. Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 30.05.2017 r.
Termin publikacji został przesunięty na 24.05.2017 r.
b. Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 29.11.2017 r.

2. Raporty półroczne:
a. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2017 roku – 29.09.2017 r.

3. Raporty roczne:
a. Jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 28.04.2017 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 28.04.2017 r.

Okresy zamknięte rozpoczynają się 30 dni przed publikacją każdego z raportów okresowych.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 27.06.2017 r.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 11 czerwca 2017 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 4061 § 2 k.s.h. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.